You are currently viewing ฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม)

ฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม)

          เมื่อวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ. ศวช.  มสธ. นนทบุรี มอบหมายให้ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม) ในการนี้ยังได้ยังได้แนะแนวศึกษาต่อกับ มสธ. ให้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมด้วย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ต้องขังทั้งหมด 65 คน โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำร่วมพิธีเปิด-ปิด และตรวจแถวสวนสนามของลูกเสือหลักสูตรนี้ด้วย ณ เรือนจำกลางบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี