ติดต่อศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นนทบุรี

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี
  โทร. 02 – 504 – 7603

 • งานอำนวยการและบริหารทั่วไป
  โทร. 02 – 504 – 7491 และ 7494

 • งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  โทร. 02 – 504 – 7497 , 02 – 504 – 7824

 • งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
  โทร. 02 – 504 – 7697

แผนผังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. อาคารบริภัณฑ์ (ที่ตั้งสำนักบริการการศึกษา)