พี่โตส

นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ (โต๊ส)

ติดต่อ 02-504-7639
Email : Tamphong1471@gmail.com

กอฟ

หัวหน้างานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นางสาวชนัดดา ดำเนินผล (กอล์ฟ)

ติดต่อ 02-504-7491
Email : naddamarch@gmail.com

นางสาวธิดาทิพย์ บุญยืน (มีน)

ติดต่อ 02-504-7494

พี่นนท์

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายชานนท์ ยิ้มใย (นนท์)

ติดต่อ 02-504-7824
Email : chanont.yim@stou.ac.th

นายภูริธิป ปาณะดิษ (ภู)

ติดต่อ 02-504-7824
Email : phurithip.pan@stou.ac.th

พี่โตส

หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ (โต๊ส)

ติดต่อ 02-504-7639
Email : Tamphong1471@gmail.com

นางสาวชนัดดา ดำเนินผล (กอล์ฟ)

ติดต่อ 02-504-7494
Email : naddamarch@gmail.com