รูป อ.เอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (เอก)

ติดต่อ 02-504-7491

Email : chatchapon.son@stou.ac.th

พี่ขวัญ

หัวหน้างานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นางสาวธัชปภา จันทร์วงษา (ขวัญ)

ติดต่อ 02-504-7491
Email : Thadphapa.jan@gmail.com

พี่นนท์

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายชานนท์ ยิ้มใย (นนท์)

ติดต่อ 02-504-7824
Email : chanont.yim@stou.ac.th

นายภูริธิป ปาณะดิษ (ภู)

ติดต่อ 02-504-7824
Email : phurithip.pan@stou.ac.th

พี่โตส

หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ (โต๊ส)

ติดต่อ 02-504-7639
Email : Tamphong1471@gmail.com

นางสาวชนัดดา ดำเนินผล (กอล์ฟ)

ติดต่อ 02-504-7494
Email : naddamarch@gmail.com