พบบรรณรักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ศวช. มสธ. นนทบุรี โดย นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. ศวช. มสธ. นนทบุรี พบ นางสาวพิชญ์นารา บรบุตร บรรณรักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม เพื่อเก็บข้อมูลในการขยายพื้นที่การให้บริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จอมทอง บางขุนเทียน…

Continue Readingพบบรรณรักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม

พบผู้ช่วยบรรณรักษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ศวช. มสธ. นนทบุรี โดย นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. ศวช. มสธ. นนทบุรี พบ นายชัยวัฒน์ จันทร์เทศ ผู้ช่วยบรรณรักษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ เพื่อเก็บข้อมูลในขยายพื้นที่การให้บริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาษีเจริญ บางแค…

Continue Readingพบผู้ช่วยบรรณรักษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ

ชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวกิตติยา ฉายางาม ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้แทนชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบยาที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมเครื่องเขียน หนังสือและของเล่นเด็กภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ และนายตามพงษ์  วงษ์จันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ …

Continue Readingชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

โครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาในเขตพื้นที่การดูแล ศวช. มสธ. นนทบุรี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดยฝ่ายแนะแนวศึกษา มสธ. ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingโครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข