ชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวกิตติยา ฉายางาม ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้แทนชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบยาที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมเครื่องเขียน หนังสือและของเล่นเด็กภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ และนายตามพงษ์  วงษ์จันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ …

Continue Readingชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

โครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาในเขตพื้นที่การดูแล ศวช. มสธ. นนทบุรี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดยฝ่ายแนะแนวศึกษา มสธ. ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingโครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี ไปแนะแนวศึกษาต่อกับ มสธ. และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม…

Continue Readingแนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

        เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ.ศวช. มสธ.นนทบุรี ได้มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสีสุชาติ พันธ์ไม้ศรี นางลำพึง ห้วยหงษ์ทอง และนางสาวชนัดดา ดำเนินผล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ตำบลคลองหก…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง