You are currently viewing ชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

ชมรมนักศึกษา ​มสธ.​ นนทบุรี ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ มสธ. เพื่อเตรียมมอบแก่มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคมสำหรับใช้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวกิตติยา ฉายางาม ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้แทนชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบยาที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมเครื่องเขียน หนังสือและของเล่นเด็กภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ และนายตามพงษ์  วงษ์จันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  สำนักบริการการศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้ให้แก่โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ใช้ในกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กตามชุมชนต่าง ๆ และกิจกรรมแยกยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งต่อยาให้กับพื้นที่ห่างไกลและชุมชนรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด