You are currently viewing กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา มสธ. ศวช. นนทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบางเลน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา มสธ. ศวช. นนทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบางเลน

     เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ.ศวช.มสธ. นนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนา มสธ. ศวช. นนทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบางเลน ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 1 นครปฐม พร้อมด้วย บุคลากร ศวช. มสธ. นนทบุรี กาญจนบุรี ลำปาง นครสวรรค์และชมรมนักศึกษา มสธ. 5 จังหวัดในเขตพื้นการดูแลของ ศวช.นนทบุรี ให้การต้อนรับ และมีนายก อบต. บางภาษี สมาชิกสภาตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 150 คน

      ในการนี้ ศวช. มสธ. นนทบุรี ขอขอบคุณบุคลากรจาก ศวช. มสธ. ลำปาง สุโขทัยนครสวรรค์ และกาญจนบุรี ได้ส่งบุคลากรมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้