โครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาในเขตพื้นที่การดูแล ศวช. มสธ. นนทบุรี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดยฝ่ายแนะแนวศึกษา มสธ. ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingโครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี ไปแนะแนวศึกษาต่อกับ มสธ. และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม…

Continue Readingแนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

        เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ.ศวช. มสธ.นนทบุรี ได้มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสีสุชาติ พันธ์ไม้ศรี นางลำพึง ห้วยหงษ์ทอง และนางสาวชนัดดา ดำเนินผล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ตำบลคลองหก…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

ฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม)

          เมื่อวันที่ 20 - 29 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ. ศวช.  มสธ. นนทบุรี มอบหมายให้ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม) ในการนี้ยังได้ยังได้แนะแนวศึกษาต่อกับ มสธ. ให้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมด้วย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ต้องขังทั้งหมด…

Continue Readingฝึกอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนสังคม)