โครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาในเขตพื้นที่การดูแล ศวช. มสธ. นนทบุรี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดยฝ่ายแนะแนวศึกษา มสธ. ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingโครงการอบรมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข