โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

        เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผอ.ศวช. มสธ.นนทบุรี ได้มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสีสุชาติ พันธ์ไม้ศรี นางลำพึง ห้วยหงษ์ทอง และนางสาวชนัดดา ดำเนินผล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ตำบลคลองหก…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าตกแต่งสถานที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง