You are currently viewing บริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตร ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

บริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตร ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ นางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมให้บริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน